Το έργο μας

Το Career Pathways είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Αυτή η εταιρική σχέση συνεργασίας Erasmus+ KA2 στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των νέων αναγκών σε δεξιότητες.

Οι εταίροι του έργου είναι 6 οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: TecMinho και FORAVE από την Πορτογαλία, IDEC και ACP από την Ελλάδα, UPV και Pontydysgu SL από την Ισπανία.

Η πρόοδος των ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της αυτοματοποίησης και των νέων μορφών εργασίας και οργάνωσης της εργασίας, έχει ευρείες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τώρα και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, η στροφή προς πιο βιώσιμες και πράσινες οικονομίες αναδιαμορφώνει τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας.

Το έργο μας θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει νέα εργαλεία, παρέχοντας πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στις πληροφορίες για τις δεξιότητες σε όσους αναζητούν εργασία, σε όσους αναζητούν κατάρτιση, σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε εργοδότες και σε φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής. Το έργο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την ανάγκη για διαδρομές σταδιοδρομίας για όσους επιδιώκουν να αναπτύξουν δεξιότητες για μελλοντική απασχόληση και την ανάγκη για τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να παρέχουν νέες ευκαιρίες μάθησης για τα άτομα να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες. Αντιμετωπίζει επίσης την ανάγκη που εντοπίστηκε από το Cedefop για νέα εργαλεία για τους επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης για την υποστήριξη των ενηλίκων (ιδίως εκείνων με χαμηλές δεξιότητες) στον εντοπισμό νέων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων απασχόλησης.

Το έργο αναμένεται να παράγει σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Άλλες ομάδες-στόχοι

” Πάροχοι ΕΕΚ
” Σχεδιαστές εκπαίδευσης και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
” Σύμβουλοι σταδιοδρομίας
” Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
” Εργοδότες

Κύρια ομάδα-στόχος

” Ενήλικες, είτε άνεργοι είτε αναζητούν νέα εργασία ή κατάρτιση

coordinator-Career-Pathways

Τα μονοπάτια σταδιοδρομίας θα χρησιμοποιούν πληροφορίες από την αγορά εργασίας για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση σε “καλές θέσεις εργασίας” ή να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Ana Dias — Συντονιστής έργου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Project: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin