Το έργο μας

Το Career Pathways είναι ένα τριετές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

Αυτό η εταιρική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, στα πλαίσια του αντίστοιχου προγράμματος Erasmus+ KA2, έχει ως στόχο να υποστηρίξει εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις νέες ανάγκες ανάπτυξης δεξιοτήτων. 

Οι εταίροι του έργου είναι 6 οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: TecMinho και FORAVE από την Πορτογαλία, IDEC και ACP από την Ελλάδα, UPV και Pontydysgu SL από την Ισπανία. 

Η πρόοδος των ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της αυτοματοποίησης και των νέων μορφών εργασίας και οργάνωσης της, έχει μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και τώρα και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, η στροφή προς πιο βιώσιμες και πράσινες οικονομίες αναδιαμορφώνει τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας. 

Το έργο μας θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει νέα εργαλεία, προσφέροντας πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε πληροφορίες σχετικές με τις δεξιότητες σε όσους αναζητούν εργασία ή κατάρτιση, σε παρόχους εκπαίδευσης, σε εργοδότες και σε φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής. Το έργο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την ανάγκη προετοιμασίας διαδρομών επαγγελματικής σταδιοδρομίας για όσους επιδιώκουν να αναπτύξουν δεξιότητες για μελλοντική απασχόληση και την ανάγκη που έχουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες μάθησης ώστε να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες όσοι τις χρειάζονται. Αντιμετωπίζει επίσης την ανάγκη που εντοπίστηκε από το Cedefop για ύπαρξη νέων εργαλείων που οι επαγγελματίες στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής εξέλιξης θα μπορούν να χρησιμοποιούν υποστηρίζοντας ενήλικες (ιδίως εκείνους με χαμηλές δεξιότητες) στον εντοπισμό νέων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων απασχόλησης. 

Το έργο αναμένεται να παράγει σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. 

Άλλες ομάδες-στόχοι

” Πάροχοι ΕΕΚ
” Σχεδιαστές εκπαίδευσης και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
” Σύμβουλοι σταδιοδρομίας
” Δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης
” Εργοδότες

Κύρια ομάδα-στόχος

Ενήλικες, είτε άνεργοι είτε σε αναζήτηση εργασίας ή κατάρτισης

coordinator-Career-Pathways

Το έργο Carreer pathways θα χρησιμοποιήσει πληροφόρηση μέσα από τον κόσμο της αγοράς εργασίας, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διεκδικήσουν “καλές θέσεις εργασίας” ή να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Ana Dias — Συντονιστής έργου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έργο: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin