Κατάρτιση και δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Photo by Milada Vigerova on Unsplash.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) δημοσίευσε ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πράσινη μετάβαση. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, λένε, μπορεί να προσφέρει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις πράσινες θέσεις εργασίας και με τη σειρά της να συμβάλει στη διαμόρφωσή τους.

Το Cedefop είναι μόνο ένας από τους πολλούς διεθνείς φορείς που προβλέπουν ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία δεν είναι μόνο άρρηκτα συνυφασμένη με την ψηφιοποίηση, αλλά θα οδηγήσει σε δραματικές αλλαγές στην αγορά εργασίας με νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα. Η μαθητεία θεωρείται ως βασικός τρόπος παροχής τέτοιων δεξιοτήτων.

Ένα σενάριο προβλέψεων δεξιοτήτων του Cedefop προβλέπει ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η παροχή νερού, η διαχείριση αποβλήτων και οι κατασκευές. “Μέχρι το τέλος της δεκαετίας”, λένε, “θα δημιουργηθούν σχεδόν 200000 θέσεις εργασίας μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας”. Ελπίζεται ότι η νέα ζήτηση δεξιοτήτων και η μείωση των θέσεων εργασίας στον “καφέ” τομέα μπορεί να αμβλύνει την πόλωση της αγοράς εργασίας μεταξύ θέσεων εργασίας στο υψηλό και στο χαμηλό άκρο της κλίμακας προσόντων και επίσης να ωθήσει σε καλύτερη εκπροσώπηση των φύλων.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη προσοχή στις δεξιότητες για τις πράσινες θέσεις εργασίας, παραμένει περιορισμένη η κατανόηση του τι είναι αυτές οι δεξιότητες και ακόμη και του τι είναι μια πράσινη θέση εργασίας. Η προσοχή τείνει να επικεντρώνεται στη νέα καινοτομία, για παράδειγμα στις τεχνολογίες αιολικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, όμως, ο μεγαλύτερος αντίκτυπος θα είναι η αλλαγή και οι πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Ο ορισμός τους είναι πιο προβληματικός. Ενώ είναι σχετικά απλό να δει κανείς ότι πολλές θέσεις εργασίας θα απαιτούν νέες εγκάρσιες δεξιότητες – για παράδειγμα στη χρήση της τεχνολογίας, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη λογιστική – είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστούν οι νέες τεχνικές δεξιότητες που θα χρειαστούν σε διάφορα επαγγέλματα.

Το Cedefop πιστεύει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις θα λειτουργήσουν ως κόμβοι για την πράσινη μετάβαση και πράγματι φαίνεται ότι σε πολλές χώρες δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση δεξιοτήτων υπό την καθοδήγηση φορέων εταιρικής σχέσης μεταξύ τοπικών κυβερνήσεων, εργοδοτών, συνδικάτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε αυτό το επίπεδο. Το Cedefop, όπως και ο ΟΟΣΑ, προωθούν επίσης τον ρόλο των προγραμμάτων μαθητείας, βλέποντας ιδιαίτερα τη σημασία της μάθησης με βάση την εργασία και την ευελιξία της μαθητείας στην προσαρμογή σε καινοτόμες πρακτικές για την οικολογική μετατροπή των θέσεων εργασίας.

Το χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ έργο “Διαδρομές σταδιοδρομίας” προσπαθεί να αναπτύξει συστήματα που μπορούν να προσδιορίσουν διαφορετικές ευκαιρίες κατάρτισης και διαδρομές για όσους επιδιώκουν να μετακινηθούν σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας ή να αναπτύξουν τις πράσινες δεξιότητες που θα απαιτηθούν στη μελλοντική απασχόληση.

CEDEFOP λένε:
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί ακόμη και να ωθήσει την κοινωνική αλλαγή με την προώθηση της καινοτομίας σε πράσινες τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα, εμβαθύνοντας έτσι στην κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων από τους εκπαιδευόμενους και ενισχύοντας τελικά την εμπλοκή τους στα κοινά (8). Το αναδυόμενο κίνημα των "greenfluencers" δείχνει ήδη πώς το πάθος για την προώθηση της αειφορίας μπορεί να συμβάλει στον πράσινο μετασχηματισμό των κοινωνιών.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin