Κατάρτιση και δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση

Photo by Milada Vigerova on Unsplash.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) δημοσίευσε ένα ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πράσινη μετάβαση. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, λένε, μπορεί να προσφέρει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις πράσινες θέσεις εργασίας και με τη σειρά της να συμβάλει στη διαμόρφωσή τους.

Το Cedefop είναι ένας μόνο από τους πολλούς διεθνείς φορείς που προβλέπουν ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία δεν είναι απλά άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψηφιοποίηση, αλλά θα οδηγήσει σε δραματικές αλλαγές στην αγορά εργασίας με τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται σε όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα. Οι μαθητείες θεωρούνται ως βασικός τρόπος απόκτησης τέτοιων δεξιοτήτων.

Μια πρόβλεψη του Cedefop αναφορικά με τις δεξιότητες που θα απαιτούνται προβλέπει ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η παροχή νερού, η διαχείριση αποβλήτων και οι κατασκευές. “Μέχρι το τέλος της δεκαετίας”, λένε, “θα δημιουργηθούν σχεδόν 200.000 θέσεις εργασίας μόνο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας”. Υπάρχει η ελπίδα ότι η ζήτηση νέων δεξιοτήτων και η μείωση των θέσεων εργασίας στον “καφέ” τομέα μπορεί να αμβλύνει την απόκλιση της αγοράς εργασίας μεταξύ θέσεων στο υψηλό και στο χαμηλό άκρο της κλίμακας προσόντων και επίσης να ωθήσει σε αναλογικότερη εκπροσώπηση των φύλων.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη έμφαση που δίνεται στις δεξιότητες για τις πράσινες θέσεις εργασίας, παραμένει ελλιπής η κατανόηση του ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες, ακόμη και του τι είναι μια πράσινη θέση εργασίας. Συνήθως τα βλέμματα στρέφονται στις τεχνικές καινοτομίες, π.χ. στις τεχνολογίες αιολικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα, όμως, το μεγαλύτερο αντίκτυπο θα έχουν οι αλλαγές και οι πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται στις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Ο ορισμός τους είναι πιο προβληματικός. Ενώ είναι σχετικά απλό να δει κανείς ότι πολλές θέσεις εργασίας θα απαιτούν νέες εγκάρσιες δεξιότητες – για παράδειγμα στη χρήση της τεχνολογίας, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στην υλικοτεχνική υποστήριξη -, είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστούν οι νέες τεχνικές δεξιότητες που θα χρειαστούν σε διάφορα επαγγέλματα.

Το Cedefop πιστεύει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις θα λειτουργήσουν ως κόμβοι για την πράσινη μετάβαση, και πράγματι φαίνεται ότι σε πολλές χώρες δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων, με τη σύμπραξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργοδοτών, συνδικάτων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το Cedefop, όπως και ο ΟΟΣΑ, προωθούν επίσης τον ρόλο των προγραμμάτων μαθητείας, θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική τη μάθηση με βάση την εργασία και την ευελιξία που παρέχει η μαθητεία καθώς προσαρμόζεται σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν όλο και πιο πράσινες θέσεις εργασίας.

Το έργο Career Pathways που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ επιδιώκει να αναπτύξει συστήματα που θα εντοπίζουν τις διάφορες ευκαιρίες και διαδρομές κατάρτισης για όσους επιδιώκουν να στραφούν σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας ή να αναπτύξουν τις πράσινες δεξιότητες που θα απαιτηθούν στην απασχόληση στο μέλλον.

CEDEFOP λένε:
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί ακόμη και να ωθήσει την κοινωνική αλλαγή με την προώθηση της καινοτομίας σε πράσινες τεχνολογίες, διαδικασίες και προϊόντα, εμβαθύνοντας έτσι στην κατανόηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων από τους εκπαιδευόμενους και ενισχύοντας τελικά την εμπλοκή τους στα κοινά (8). Το αναδυόμενο κίνημα των "greenfluencers" δείχνει ήδη πώς το πάθος για την προώθηση της αειφορίας μπορεί να συμβάλει στον πράσινο μετασχηματισμό των κοινωνιών.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin