Τι είναι οι πράσινες δεξιότητες και οι πράσινες θέσεις εργασίας;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στις 17 Μαΐου η Pontydysgu συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “CAREER PATHWAYS AND GREEN ECONOMY“.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ Career Pathways που προωθείται από το TecMinho από την Πορτογαλία και με τη σύμπραξη οργανισμών από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το πώς η πράσινη οικονομία και ειδικότερα οι “πράσινες δεξιότητες” μπορούν να ευνοήσουν διαδρομές σταδιοδρομίας που είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις τρέχουσες και μελλοντικές εργασιακές απαιτήσεις, εστιάζοντας στη βελτίωση των προσόντων ως τρόπο πρόσβασης σε “καλύτερες” θέσεις εργασίας.

Στόχος είναι η ανάπτυξη διαδρομών σταδιοδρομίας προς τις μελλοντικές θέσεις εργασίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Το έργο έχει σχεδιαστεί για να συνδυάσει τεχνικούς ερευνητές και προγραμματιστές στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, μαζί με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε μία από τις χώρες.

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο Γιώργος Μπεκιαρίδης και εγώ κάναμε μια σύντομη παρουσίαση των πράσινων δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας, περιγράφοντας την τεχνική μας προσέγγιση για το έργο.

Αν και στις περισσότερες χώρες υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων και των πράσινων θέσεων εργασίας, η συνεργασία και η ανάπτυξη εμποδίζονται από την έλλειψη συμφωνημένων ορισμών. Αυτό που είναι πράσινη εργασία σε μια χώρα μπορεί να μην είναι σε μια άλλη. Και μια σημαντική πρόκληση για το έργο μας ήταν να αποφασίσουμε ποιες θέσεις εργασίας σε ποιους τομείς και ποιες δεξιότητες; Έπρεπε να συμφωνήσουμε σε αυτό πριν αρχίσουμε να προσδιορίζουμε μαθήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευκαιρίες απασχόλησης σε πράσινες θέσεις εργασίας. Και εξίσου οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να γνωρίζουν ποιες δεξιότητες απαιτούνται για τις πράσινες θέσεις εργασίας και ποιες πράσινες θέσεις εργασίας έχουν ζήτηση στην περιοχή τους.

Ευτυχώς, η δουλειά μας έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από την ανάπτυξη της ESCO. Η ESCO είναι η πολύγλωσση ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων. Και η ESCO έχει τρέξει ένα έργο για την Ταξινόμηση των πράσινων δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίοι δημοσίευσαν τα πρώτα τους αποτελέσματα τον Ιανουάριο του 2022. 571 έννοιες δεξιοτήτων και γνώσεων έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινες και περαιτέρω εργασίες έχουν προσδιορίσει ποιες από αυτές τις έννοιες δεξιοτήτων και γνώσεων είναι απαραίτητες για ένα επάγγελμα και ποιες μπορεί να είναι επιλογές.

Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη αυτής της ταξινόμησης είναι ενδιαφέρουσα. Οι αρχικές εργασίες αναλήφθηκαν από εμπειρογνώμονες στους επαγγελματικούς τομείς. Τα δεδομένα που προέκυψαν από αυτή την εργασία των εμπειρογνωμόνων χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την εκπαίδευση μιας ΤΝ που βασίζεται στη μηχανική μάθηση. Στη συνέχεια, η ΤΝ αξιολόγησε το σύνολο της βάσης δεδομένων ESCO με πάνω από 6.000 επαγγέλματα και προσδιόρισε ποια απαιτούσαν πράσινες δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας μηχανικής μάθησης επικυρώθηκαν τελικά από αξιολογητές.

Είναι ενδιαφέρον να δούμε μια ευρεία ταξινόμηση των εννοιών των δεξιοτήτων και των γνώσεων. Αν και ίσως ήταν αναμενόμενο ότι το 27% θα ήταν δεξιότητες πληροφόρησης, είναι αξιοσημείωτο ότι το 14% αφορά την παροχή βοήθειας και φροντίδας.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι οι τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι Πράσινες Δεξιότητες και Γνώσεις. Το 42% είναι σε θέσεις εργασίας μηχανικών, κατασκευαστών και κατασκευαστών. Αλλά ένα εκπληκτικό 19 τοις εκατό είναι στην υγεία και την πρόνοια και 17 τοις εκατό είναι στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η ESCO εξέτασε επίσης τα μονοπάτια σταδιοδρομίας και ποια επαγγέλματα απαιτούν μόνο χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και εμπειρίας και ποια απαιτούν προηγμένες δεξιότητες και εμπειρία. Υιοθέτησαν την ταξινόμηση επιπέδων δεξιοτήτων ISCO που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και διακρίνει μεταξύ τεχνικών επαγγελμάτων, ανώτερων τεχνικών επαγγελμάτων και επαγγελματικών επαγγελμάτων.

Αυτή η διαφάνεια δείχνει ποια διαφορετικά επίπεδα προσόντων και εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να απαιτούνται για τις διάφορες έννοιες δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό δείχνει επίσης την ανάγκη για διαδρομές εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν διαφορετικές διαδρομές εξέλιξης μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων.

Οι έννοιες των πράσινων δεξιοτήτων και γνώσεων της ESCO θα αποτελέσουν το επίκεντρο των εργαλείων που αναπτύσσουμε για το έργο Learning Pathways. Για κάθε πράσινο επάγγελμα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια περιγραφή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και τις δεξιότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα αυτό. Τα δεδομένα της ESCO είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω ενός API σε κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το επόμενο πράγμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε ως μέρος ενός πίνακα ελέγχου για διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία είναι η πραγματική ζήτηση για αυτά τα επαγγέλματα. Δεν έχει νόημα να προσφέρουν τα κολέγια μαθήματα αν δεν υπάρχει ζήτηση για απασχόληση στο τέλος της κατάρτισης. Αλλά εξίσου μπορεί να υπάρχει ζήτηση για δεξιότητες και γνώσεις τις οποίες οι οργανισμοί εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν παρέχουν ακόμη. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο OVATE του Cedefop, το οποίο παρέχει δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με βάση τις αγγελίες εργασίας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη API για τα δεδομένα αυτά. Ωστόσο, μας έχει χορηγηθεί πρόσβαση στην αδημοσίευτη “λίμνη δεδομένων” που στηρίζει το OVATE και εξετάζουμε πώς θα μπορούσαμε να εξάγουμε σχετικά δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο.

Το τελευταίο μέρος της εργαλειοθήκης των μαθησιακών διαδρομών είναι ο εντοπισμός μαθημάτων σε περιφερειακό επίπεδο που μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τις πράσινες δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πρότυπα για τον τρόπο ταξινόμησης και περιγραφής των μαθημάτων, παρά τις ορισμένες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχικά αναπτύσσουμε το δικό μας περιγραφικό σύστημα και θα συνεργαστούμε με τρεις οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε μία από τις τρεις χώρες εταίρους του έργου για να συγκεντρώσουμε αυτά τα δεδομένα ως βάση δοκιμών για τα εργαλεία μας.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin