Τι είναι οι πράσινες δεξιότητες και οι πράσινες θέσεις εργασίας;

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στις 17 Μαΐου η Pontydysgu συμμετείχε σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “CAREER PATHWAYS AND GREEN ECONOMY“.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ Career Pathways που προωθείται από το TecMinho από την Πορτογαλία και με τη σύμπραξη οργανισμών από την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το πώς η πράσινη οικονομία και ειδικότερα οι “πράσινες δεξιότητες” μπορούν να ευνοήσουν διαδρομές σταδιοδρομίας που είναι περισσότερο προσανατολισμένες στις τρέχουσες και μελλοντικές εργασιακές απαιτήσεις, εστιάζοντας στη βελτίωση των προσόντων ως τρόπο πρόσβασης σε “καλύτερες” θέσεις εργασίας.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη διαδρομών σταδιοδρομίας προς μελλοντικές θέσεις εργασίας και πράσινες θέσεις εργασίας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής εξέλιξης.

Το έργο έχει σχεδιαστεί για να ενώσει τεχνικούς ερευνητές και προγραμματιστές από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα με εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς οργανισμούς σε καθεμία από τις χώρες αυτές.

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού σεμιναρίου, ο Γιώργος Μπεκιαρίδης και εγώ κάναμε μια σύντομη παρουσίαση των πράσινων δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας, περιγράφοντας την τεχνική μας προσέγγιση για το έργο.

Αν και στις περισσότερες χώρες υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων και των πράσινων θέσεων εργασίας, η συνεργασία και η ανάπτυξη εμποδίζονται από την έλλειψη κοινών ορισμών. Αυτό που είναι μια πράσινη θέση εργασίας μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.Και μια σημαντική πρόκληση για το έργο μας ήταν να αποφασίσουμε ποιες θέσεις εργασίας σε ποιους τομείς και ποιες δεξιότητες;Έπρεπε να συμφωνήσουμε σε αυτό πριν αρχίσουμε να βρίσκουμε προγράμματα μαθημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευκαιρίες απασχόλησης σε πράσινες θέσεις εργασίας. Οι πάροχοι εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει επίσης να γνωρίζουν ποιες δεξιότητες απαιτούνται για τις πράσινες θέσεις εργασίας και ποιες πράσινες θέσεις εργασίας έχουν ζήτηση στην περιοχή τους. 

Ευτυχώς, η δουλειά μας έχει γίνει πολύ πιο εύκολη από την ανάπτυξη της ESCO. Η ESCO είναι η πολύγλωσση ταξινόμηση των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων. H ESCO έχει τρέξει ένα έργο για την Ταξινόμηση των πράσινων δεξιοτήτων και γνώσεων, τα πρώτα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2022. 571 έννοιες που αφορούν δεξιότητες και γνώσεις έχουν χαρακτηριστεί ως πράσινες και περαιτέρω εργασίες έχουν προσδιορίσει ποιες από αυτές τις έννοιες δεξιοτήτων και γνώσεων θεωρούνται απαραίτητες για ένα επάγγελμα και ποιες μπορεί να είναι προαιρετικές.

Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη αυτής της ταξινόμησης είναι ενδιαφέρουσα. Οι αρχικές εργασίες έγιναν από ειδικούς στους εκάστοτε επαγγελματικούς τομείς. Τα δεδομένα που προέκυψαν από εκεί, χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για την εκπαίδευση μιας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) που βασίζεται στη μηχανική μάθηση. Στη συνέχεια, η ΤΝ περιέλαβε το σύνολο της βάσης δεδομένων ESCO με πάνω από 6.000 επαγγέλματα και προσδιόρισε ποια απαιτούσαν πράσινες δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας μηχανικής μάθησης επικυρώθηκαν τελικά από αξιολογητές.

Είναι ενδιαφέρον να δούμε μια ευρεία ταξινόμηση των εννοιών των δεξιοτήτων και των γνώσεων. Αν και ίσως ήταν αναμενόμενο ότι το 27% θα ήταν δεξιότητες πληροφόρησης, είναι αξιοσημείωτο ότι το 14% αφορά την παροχή βοήθειας και φροντίδας.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι οι τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι Πράσινες Δεξιότητες και Γνώσεις. Το 42% είναι σε θέσεις εργασίας μηχανικών, μεταποίησης και κατασκευής. Αλλά ένα εκπληκτικό 19% είναι στην υγεία και την πρόνοια και 17% είναι στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η ESCO εξέτασε επίσης τις επαγγελματικές διαδρομές και ποια επαγγέλματα απαιτούν μόνο χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και εμπειρίας και ποια απαιτούν προηγμένες δεξιότητες και εμπειρία. Υιοθέτησαν την ταξινόμηση επιπέδων δεξιοτήτων ISCO που αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και διακρίνει μεταξύ τεχνικών επαγγελμάτων, ανώτερων τεχνικών επαγγελμάτων και επαγγελμάτων υψηλής κατάρτισης.

Σε αυτήν τη διαφάνεια παρουσιάζονται τα απαιτούμενα επίπεδα προσόντων και εκπαίδευσης/κατάρτισης σε σχέση με τις επιμέρους δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό δείχνει επίσης την ανάγκη για εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές διαδρομές που παρέχουν διαφοροποιημένη πορεία εξέλιξης μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων.

Οι έννοιες των πράσινων δεξιοτήτων και γνώσεων της ESCO θα αποτελέσουν το επίκεντρο των εργαλείων που αναπτύσσουμε για το έργο Learning Pathways. Για κάθε πράσινο επάγγελμα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε μια περιγραφή του συγκεκριμένου επαγγέλματος και τις δεξιότητες που σχετίζονται αυτό. Τα δεδομένα της ESCO είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω ενός API σε κάθε ευρωπαϊκή γλώσσα.

Το επόμενο πράγμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε (ως μέρος ενός πίνακα για διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία) είναι η πραγματική ζήτηση για αυτά τα επαγγέλματα. Δεν έχει νόημα να προσφέρουν τα εκπαιδευτήρια μαθήματα, αν δεν υπάρχει ζήτηση για απασχόληση στο τέλος της κατάρτισης. Μπορεί επίσης, με τον ίδιο τρόπο, να υπάρχει ζήτηση για δεξιότητες και γνώσεις τις οποίες οι εκπαιδευτικοί φορείς δεν προσφέρουν ακόμη. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο OVATE του Cedefop, το οποίο παρέχει δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με βάση τις αγγελίες εργασίας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη API για τα δεδομένα αυτά. Ωστόσο, μας έχει χορηγηθεί πρόσβαση στην αδημοσίευτη “λίμνη δεδομένων” που στηρίζει το OVATE και εξετάζουμε πώς θα μπορούσαμε να εξάγουμε τα δεδομένα που θα μας φανούν χρήσιμα σε περιφερειακό επίπεδο.

Το τελευταίο μέρος της εργαλειοθήκης των Μαθησιακών Διαδρομών είναι ο εντοπισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επίπεδο περιφερειών, που μπορούν να παρέχουν τη ζητούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση για τις πράσινες δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πρότυπα για τον τρόπο ταξινόμησης και περιγραφής των μαθημάτων, παρά κάποιες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Αρχικά αναπτύσσουμε το δικό μας περιγραφικό σύστημα και θα συνεργαστούμε με τρεις οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε μία από τις τρεις χώρες εταίρους του έργου για να συγκεντρώσουμε αυτά τα δεδομένα ως βάση δοκιμών για τα εργαλεία μας.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin