Αποτελέσματα του έργου

01

Διαδικτυακή πύλη My Career Pathway

Παροχή πρόσβασης σε εργαλεία που βασίζονται σε πληροφορίες για την Αγορά Εργασίας, απευθυνόμενη σε ενήλικες άνεργους ή σε αναζήτηση απασχόλησης, ώστε να διερευνήσουν πιθανές θέσεις με βάση τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν σε προγράμματα ΕΕΚ για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Παροχή προσωπικού χώρου για την σύνταξη ευρωπαϊκού βιογραφικού βασισμένο στην επαγγελματική εμπειρία και δεξιότητες, που να μπορεί να συγκριθεί με τις απαιτήσεις διαφορετικών επαγγελμάτων μέσω της ESCO, προσδιορίζοντας νέα πιθανά επαγγέλματα που προσφέρουν «καλή» εργασία, με έμφαση στις πράσινες θέσεις, σχρησιμοποιώντα;ς έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τη Nesta.

Προσδιορισμός νέων επιπλέον απαιτούμενων δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων κατάρτισης για να αποκτηθούν.

02

Κόμβος για την Αγορά Εργασίας και τις Δεξιότητες

Παροχή δεδομένων με αποδέκτες τους εργοδότες, φορείς χάραξης και σχεδιασμού πολιτικής και παρόχους ΕΕΚ, σχετικά με τις δεξιότητες και την εκπαιδευτική ζήτηση που υπάρχει γύρω από την ανάπτυξή τους, σε κλίμακα χώρας και περιφερειών, με βάση τα δεδομένα που εμφανίζονται στις δεξιότητες OVATE του Cedefop, που προσφέρει πληροφορίες για τις απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά θα συνδυαστούν με ανάλυση των προτιμήσεων των χρηστών, ώστε να προκύπτουν όχι απλά γενικά στατιστικά στοιχεία ζήτησης δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, αλλά και δεδομένα για το τι αναζητούν οι χρήστες σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

03

Χώρος Επαγγελματικής Εμπειρίας

Ενημέρωση όσων δραστηριοποιούνται στον χώρο της επαγγελματικής ανάπτυξης και προσανατολισμού, σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και στην ΕΕΚ, σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εργαλείων Career Pathways, τον τρόπο χρήσης τους στην επαγγελματική πρακτική και τον τρόπο ερμηνείας και αξιοποίησης των δεδομένων.

Παροχή διαδικτυακών και διά ζώσης ευκαιριών επαγγελματικής αναβάθμισης στον τομέα της ΕΕΚ και της πληροφόρησης για τις δεξιότητες.

Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κι εργαστηρίων βασισμένων στη χρήση των εργαλείων Career Pathways, καθώς και παροχή πρόσθετου υλικού βασισμένου τη χρήση πληροφοριών αναφορικά με την Αγορά Εργασίας, για την εκμετάλλευσή τους κατά την επαγγελματική πρακτική και τους τρόπους ερμηνείας και αξιοποίησης των δεδομένων. Το σύνολο του υλικού θα παρέχεται στα αγγλικά και στις εθνικές γλώσσες των τριών χωρών-εταίρων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έργο:2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin