Αποτελέσματα του έργου

01

Διαδικτυακή πύλη My Career Pathway

Παροχή πρόσβασης σε εργαλεία που βασίζονται σε πληροφορίες για την αγορά εργασίας για τους άνεργους ενήλικες και όσους αναζητούν νέα απασχόληση, ώστε να διερευνήσουν πιθανές νέες θέσεις εργασίας με βάση τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων τους.

Παροχή προσωπικού χώρου για την ανάπτυξη ενός ευρωβιογραφικού σημειώματος με βάση την παρούσα εμπειρία και τις δεξιότητες που θα συγκριθούν με τις απαιτήσεις για διάφορα επαγγέλματα μέσω της ESCO, προσδιορίζοντας πιθανά νέα επαγγέλματα για "καλές" θέσεις εργασίας, με έμφαση στις πράσινες θέσεις εργασίας, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τη Nesta.

Προσδιορίστε τις νέες πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται και τις ευκαιρίες κατάρτισης για αυτές τις νέες δεξιότητες.

02

Κόμβος δεδομένων για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες

Παροχή δεδομένων για εργοδότες, φορείς χάραξης πολιτικής, σχεδιαστές και παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις δεξιότητες και τη ζήτηση κατάρτισης που σχετίζονται με τις εθνικές και περιφερειακές αγορές με βάση τα δεδομένα OVATE του Cedefop για τις δεξιότητες, τα οποία προσφέρουν δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις απαιτήσεις δεξιοτήτων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα δεδομένα αυτά θα συνδυαστούν με αναλύσεις που βασίζονται στις αλληλεπιδράσεις των χρηστών, παρέχοντας όχι μόνο τη ζήτηση θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων, αλλά και δεδομένα σχετικά με το τι αναζητούν οι χρήστες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

03

Επαγγελματική εμπειρία Space

Ενημέρωση των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης και του επαγγελματικού προσανατολισμού, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εργαλείων "Διαδρομές σταδιοδρομίας", τον τρόπο χρήσης τους στην επαγγελματική πρακτική και τον τρόπο ερμηνείας και αξιοποίησης των δεδομένων.

Παροχή διαδικτυακών και δια ζώσης ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη στον τομέα της ΕΕΚ και της ευφυΐας δεξιοτήτων.

Θα παρέχει μαθήματα και εργαστήρια ειδικά βασισμένα στη χρήση των εργαλείων για τις διαδρομές σταδιοδρομίας, ενώ άλλα υλικά θα επικεντρωθούν στη χρήση των πληροφοριών για την αγορά εργασίας στην επαγγελματική πρακτική και στην ερμηνεία και τη σημασία των δεδομένων. Όλα τα υλικά θα έχουν μια αγγλική έκδοση καθώς και μια έκδοση στις τρεις γλώσσες των χωρών εταίρων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Project: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin