Τι είναι οι πράσινες δεξιότητες και οι πράσινες θέσεις εργασίας;

Η μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας

Οι νέες, ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και των νέων μορφών απασχόλησης, αλλάζουν τον κόσμο της εργασίας. Η στροφή προς πιο βιώσιμες και πράσινες οικονομίες αναδιαμορφώνει τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας. Η δίδυμη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και οι διαταραχές που προκαλούνται από την COVID-19 επιφέρουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας και αλλάζουν τις απαιτήσεις δεξιοτήτων για πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό αυξάνει τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων και νέων επαγγελματικών διαδρομών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής για τη γεφύρωση των κενών δεξιοτήτων, τη στήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

1st-newsletter-Career-pathways

Το έργο αναπτύσσει διαδρομές σταδιοδρομίας προς τη μελλοντική απασχόληση, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Διαβάστε περισσότερα »

Πληροφορίες για την αγορά εργασίας

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων απασχολείται σε άτυπες μορφές εργασίας, όπως η μερική απασχόληση, η προσωρινή, περιστασιακή και εποχιακή εργασία, η εργασία σε πλατφόρμες και η αυτοαπασχόληση. Σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό μεταβάσεων στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, αυτό σημαίνει ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό ατόμων κινδυνεύει να μην λάβει επαρκή υποστήριξη για κατάρτιση από τον εργοδότη. Μια τέτοια κατάσταση απαιτεί πρόσβαση σε πληροφορίες για την αγορά εργασίας τόσο για τους ανέργους όσο και για εκείνους των οποίων οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις νέες δεξιότητες και τις εργασιακές ανάγκες και την πρόσβαση στην κατάρτιση. Οι νέες διαδρομές δεξιοτήτων μπορούν να υποστηρίξουν όσους αναζητούν εξειδικευμένη εργασία.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η ανάπτυξη του πλαισίου αρμοδιοτήτων είναι μία από τις δράσεις πολιτικής που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως καταλύτης για την προώθηση της μάθησης σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το GreenComp προσδιορίζει ένα σύνολο ικανοτήτων αειφορίας που θα τροφοδοτήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για τον πλανήτη μας και τη δημόσια υγεία.

Το πρόγραμμα "Διαδρομές σταδιοδρομίας

Το έργο “Διαδρομές σταδιοδρομίας” θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει νέα εργαλεία, παρέχοντας πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε πληροφορίες για τις δεξιότητες σε όσους αναζητούν εργασία, σε όσους αναζητούν κατάρτιση, σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε εργοδότες και σε φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής. Το έργο αναπτύσσει διαδρομές σταδιοδρομίας προς τη μελλοντική απασχόληση, σε συνεργασία με οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης.

Τα μονοπάτια σταδιοδρομίας θα χρησιμοποιούν πληροφορίες από την αγορά εργασίας για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση σε “καλές θέσεις εργασίας” ή να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Ana Dias — Συντονιστής έργου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Project: 2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin