Τι είναι οι πράσινες δεξιότητες και οι πράσινες θέσεις εργασίας;

Η αγορά εργασιας
αλλάζει

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και των νέων μορφών απασχόλησης, αλλάζουν τον κόσμο της εργασίας. Η στροφή προς πιο βιώσιμες και πράσινες οικονομίες αναδιαμορφώνει τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά εργασίας. Η δίδυμη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και οι πολλαπλές αναταραχές λόγω COVID-19 επιφέρουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες σε πολλές θέσεις εργασίας. Αυτό δείχνει τη σημασία της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και νέων επαγγελματικών διαδρομών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ώστε να καλυφθούν τα κενά δεξιοτήτων, να στηριχθεί η εργασιακή μετάβαση και να υποστηριχθεί έμπρακτα η κοινωνική ένταξη.

1st-newsletter-Career-pathways

Το έργο αναπτύσσει διαδρομές επαγγελματικής σταδιοδρομίας που οδηγούν σε μελλοντική απασχόληση, συνεργαζόμενο με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής εξέλιξης. 

Διαβάστε περισσότερα »

Πληροφορίες για την αγορά εργασίας

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται σε άτυπες μορφές εργασίας, μερική ή προσωρινή απασχόληση, περιστασιακή και εποχιακή εργασία, εργασία μέσω πλατφόρμας ή με αυτοαπασχόληση. Σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό εργασιακών μεταβάσεων κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων κινδυνεύει να μην λάβει επαρκή υποστήριξη για κατάρτιση από τον εργοδότη. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια ανάγκη πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν την αγορά εργασίας τόσο για τους ανέργους όσο και για εκείνους των οποίων οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις νέες δεξιότητες και τις εργασιακές ανάγκες και την πρόσβαση στην κατάρτιση. Οι νέες δεξιοτήτων διαδρομές μπορούν να υποστηρίξουν όσους αναζητούν εξειδικευμένη εργασία.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων είναι μία από τις δράσεις που η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει σχεδιάσει ώστε να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εκπαίδευση ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΤοGreenCompπροσδιορίζει ένα σύνολο ικανοτήτων βιωσιμότητας που θα τροφοδοτήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που εκφράζουν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης βασισμένους στην ενσυναίσθηση, την υπευθυνότητα και τη φροντίδα για τον πλανήτη και τη δημόσια υγεία.

Το έργο ''Career Pathways''

Το έργο “Career Pathways” θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει νέα εργαλεία, δίνοντας πρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε πληροφορίες για τις δεξιότητες σε όσους αναζητούν εργασία, σε όσους αναζητούν κατάρτιση, σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε εργοδότες και σε φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής. Το έργο αναπτύσσει διαδρομές επαγγελματικής σταδιοδρομίας που οδηγούν σε μελλοντική απασχόληση, συνεργαζόμενο με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς κατάρτισης, εργοδότες και επαγγελματίες στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής εξέλιξης. 

Το έργο Carreer pathways θα χρησιμοποιήσει πληροφόρηση μέσα από τον κόσμο της αγοράς εργασίας, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διεκδικήσουν καλές θέσεις εργασίας ή να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Ana Dias — Συντονιστής έργου
ΕΤΑΙΡΟΙ

Έργο:2021-1-PT01-KA220-VET-000025802

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin